Všeobecné obchodné podmienky aplikácie eBlok

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právny vzťah a z neho vyplývajúce práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou Jumani s.r.o., IČO: 47 476 567, so sídlom Tilgnerova 712/3, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vložka č. 93848/B ako Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s používaním Aplikácie s označením eBlok a služieb prostredníctvom nej poskytovaných.

1.2. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú: tel: + 421 910 344 744, e-mail: info@eblok.sk

1.3. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vykonáva kontrolný správny orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

2. Definície základných pojmov

2.1. Poskytovateľ je obchodná spoločnosť Jumani s.r.o., IČO: 47 476 567, so sídlom Tilgnerova 712/3, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vložka č. 93848/B, ktorá prevádzkuje Aplikáciu. Ďalšie informácie o Poskytovateľovi a Aplikácii je možné nájsť na internetovej stránke www.eblok.sk.

2.2. Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Aplikáciu a služby prostredníctvom nej poskytovaných.

2.3. Zmluvné strany sú Poskytovateľ a Užívateľ.

2.4. Aplikácia je mobilná aplikácia s označením eBlok určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a/alebo iOS slúžiaca na archiváciu a ďalšiu správu eBlokov.

2.5. Mobilné zariadenie je mobilný telefón, tablet alebo iné mobilné zariadenie, ktoré je kompatibilné s Aplikáciou.

2.6. Doklad o kúpe je pokladničný doklad alebo iný doklad o kúpe výrobku, ktorý spĺňa náležitosti dokladu o kúpe podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2.7. eBlok je elektronická verzia/kópia dokladu o kúpe uvedeného v ods. 2.6. tohto článku, ktorá je uložená na Konte Užívateľa v Aplikácii.

2.8. Konto je konto Užívateľa, ktoré je vytvorené a pridelené v Aplikácii a slúži na archiváciu a ďalšiu správu eBlokov.

2.9. Štítky sú označenia skupín, pod ktorými je možné ukladať a archivovať eBloky na Konte Užívateľa v Aplikácii pre ich lepšiu prehľadnosť a správu.

3. Inštalácia Aplikácie a bezpečnostné pravidlá jej používania

3.1. Užívateľ je povinný pre riadnu funkčnosť a používanie Aplikácie a služieb prostredníctvom nej poskytovaných vykonať jej inštaláciu na svojom mobilnom zariadení, ktoré je kompatibilné s Aplikáciou. Aplikácia je dostupná pre Užívateľov na stiahnutie v závislosti od využívaného operačného systému mobilného zariadenia (operačný system Android – Google Play alebo operačný system iOS – App Store).

3.2. Užívateľ je povinný po stiahnutí a úspešnej inštalácii Aplikácie sa pre jej používanie riadne identifikovať, a to prostredníctvom potrebnej registrácie. Pre úspešnú identifikáciu a registráciu Konta v Aplikácii je Užívateľ povinný postupovať podľa pokynov Poskytovateľa uvedených pri registrácii.

3.3. Užívateľ nie je oprávnený sprístupniť svoje mobilné zariadenie s nainštalovanou Aplikáciou v prospech inej tretej osoby.

3.4. Užívateľ je povinný chrániť svoje mobilné zariadenie a najmä Aplikáciu pred neoprávneným prístupom tretej osoby, pred stratou, krádežou, odcudzením alebo iným zneužitím. Užívateľ je oprávnený v prípade potreby svoje mobilné zariadenie riadne zablokovať. V prípade potreby má Užívateľ zároveň možnosť zablokovať aj iba samotnú Aplikáciu, a to tak, že sa z nej dočasne odhlási.

3.5. Užívateľ je povinný zabezpečiť utajenie a dôvernosť všetkých prístupových údajov, ktoré sú potrebné pre riadne prihlásenie do jeho Konta v Aplikácii. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené Užívateľovi spôsobené zneužitím prístupových údajov z dôvodov na strane Užívateľa, resp. nedostatočným zabezpečením prístupových údajov.

3.6. Užívateľ je povinný v prípade zneužitia prístupových údajov alebo podozrenia z narušenia bezpečnosti prístupových údajov ku Kontu, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi, a to prostredníctvom kontaktného e-mailu info@eblok.sk.

3.7. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade zneužitia alebo podozrenia z narušenia svojho Konta v Aplikácii boli vykonané všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností porušujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, tým nie je dotknutá zodpovednosť Užívateľa za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi.

3.8. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu prístupových údajov Užívateľa do jeho Konta v Aplikácii ako aj samotných údajov uložených na jeho konte v Aplikácii pred neoprávneným zásahom a ich zneužitím tretími osobami.

3.9. Právny vzťah medzi Zmluvnými stranami je založený na dobu neurčitú, pričom Užívateľ alebo Prevádzkovateľ sú oprávnení ukončiť právny vzťah medzi nimi založený kedykoľvek podľa Čl. 9 týchto VOP.

4. Uloženie Dokladu o kúpe, archivácia a ochrana eBloku

4.1. Užívateľ je oprávnený zaznamenať doklad o kúpe prostredníctvom fotoaparátu svojho mobilného zariadenia a nahrať ho do Aplikácie vo forme eBloku.Užívateľ je povinný z dôvodu právnej istoty zaznamenanie dokladu o kúpe podľa predošlej vety uskutočniť najneskôr v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa zakúpenia výrobku a obdržania príslušného dokladu o kúpe.

4.2. Poskytovateľ je povinný zaznamenaný doklad o kúpe podľa ods. 4.1. tohto článku uložiťvo forme eBloku na Konto Užívateľa a tento eBlok opatriť potrebnými bezpečnostnými prvkami.

4.3. Poskytovateľ je povinný eBlok Užívateľa uložiť tak, aby Užívateľ bol schopný jednoducho a rýchlo vyhľadať požadovaný eBlok. Za týmto účelom Užívateľ môže vytvárať a používať v Aplikácii Štítky.

4.4. Užívateľ zodpovedá za to, že Doklad o kúpe uložený v Aplikácii na jeho Konte vo forme eBloku má v oprávnenej držbe a je vlastníkom výrobku, ku ktorému bol vystavený príslušný Doklad o kúpe.

4.5. Podmienkou uloženia Dokladu o kúpe na Konte Užívateľa v Aplikácii je existencia pravého a pravdivého Dokladu o kúpe. Za tieto skutočnosti zodpovedá Užívateľ.

4.6. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady riadnu archiváciu eBlokov na Konte Užívateľa a ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo odcudzením a/alebo pred neoprávneným prístupom iných tretích osôb.

5. Zodpovednosť za Doklady o kúpe a eBloky

5.1. Poskytovateľ nenesie žiadnu/akúkoľvek zodpovednosť za formu a obsahu Dokladov o kúpe a obsah uložených eBlokov, ktoré si Užívateľ zaznamená a uloží na svojom Konte v Aplikácii.

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1. Užívateľ je oprávnený ukladať prostredníctvom Aplikácie ním vytvorené eBloky na svoje Konto a využívať Aplikáciu na vyhľadávanie a správu eBlokov.

6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Užívateľovi uložiť ním vytvorené eBloky na svoje Konto a využívať Aplikáciu na vyhľadávanie a správu eBlokov.

6.3. Užívateľ je povinný pri používaní Aplikácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a dobré mravy.

6.4. Užívateľ sa zaväzuje používať Aplikáciu len na svoje osobné potreby a ďalej ju akýmkoľvek iným spôsobom neposkytovať iným tretím osobám a ani prostredníctvom nej neposkytovať ďalšie služby.

6.5. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť Užívateľovi nepretržitý prístup do jeho Konta v Aplikácii. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť dočasne prístup k Aplikácii, Kontám Užívateľov a/alebo samotným eBlokom na nevyhnutnú dobu v prípade aktualizácie a/alebo údržby Aplikácie a/alebo v prípade údržby hardvérového vybavenie slúžiaceho na prevádzkovanie Aplikácie. V tomto prípade nemá Užívateľ žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie a/alebo nedostupnosťou jeho Konta v Aplikácii.

6.6. Poskytovateľ v prípade potreby implementácie nových prvkov a funkcií Aplikácie môže Aplikáciu kedykoľvek podľa vlastného rozhodnutia aktualizovať, pričom aktualizácie Aplikácie môžu mať priamy a/alebo nepriamy vplyv na predchádzajúci spôsob fungovania Aplikácie alebo poskytovania služieb prostredníctvom nej.

6.7. Používanie Aplikácie je možné len prostredníctvom kompatibilného mobilného zariadenia. Poskytovateľ negarantuje Užívateľovi žiadnu záruku, že Aplikácia bude kompatibilná práve s mobilným zariadením Užívateľa, pretože Poskytovateľ nevie ovplyvniť stav a/alebo funkčnosť tohto mobilného zariadenia. V prípade potreby je Užívateľ oprávnený sa obrátiť na Poskytovateľa v súvislosti s technikou podporou k Aplikácii prostredníctvom kontaktného e- mailu info@eblok.sk.

7. Cena za používanie Aplikácie

7.1. Stiahnutie Aplikácie ako aj jej ďalšie používanie a služby prostredníctvom nej poskytovanésú neobmedzené a bezodplatné. Poskytovateľ neúčtuje Užívateľom žiadnu odmenu ani poplatky.

7.2. Užívateľ znáša na svoje náklady v súvislosti s používaním Aplikácie len poplatky spojené s mobilným dátovým prenosom, ktorý mu poskytuje/zabezpečuje jeho poskytovateľ telekomunikačných a dátových služieb na základe ním určenej tarify/cenníka.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Užívateľ dobrovoľným vyplnením údajov potrebných k registrácii Konta v Aplikácii udeľuje Poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi informačného systému svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu používania Aplikácie.

8.2. Užívateľ riadnym používaním Aplikácie potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami používania Aplikácie a udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých prostredníctvom Aplikácie Poskytovateľovi na účely používania Aplikácie a služieb prostredníctvom nej poskytovaných. Užívateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať späť.

8.3. Užívateľ registráciou Konta v Aplikácii a riadnym používaním Aplikácie potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a udelenia potrebných súhlasov so spracúvaním osobných údajov, o jeho právach vyplývajúcich z ustanovenia § 28 zákona č. č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (právo vyžadovať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov; právo vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov; právo vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; právo vyžadovať zoznam spracúvaných osobných údajov; právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných spracuvaných osobných údajov; právo požadovať likvidáciu osobných údajov; právo požadovať blokovanie osobných údajov, v pípade ak bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pred skončením jeho platnosti; právo namietať voči využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na marketingové účely a právo namietať voči používaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sa použíjú na marketingové účely).

9. Udelenie súhlasu na marketingové účely

9.1. Užívateľ svojou dobrovoľnou registráciou Konta v Aplikácii a ďalším používaním Aplikácie a služieb prostredníctvom nej poskytovaných udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk a reklám prostredníctvom notifikačných správ v Aplikácii v súlade so zákonom č. 14/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

10. Reklamácia a nároky z vád

10.1. Poskytovateľovi vzhľadom na cenu za používanie Aplikácie podľa čl. 7 týchto VOP, nevzniká v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovednosť za vady Aplikácie a/alebo služieb prostredníctvom nej poskytovaných. Z tohto dôvodu nevzniká Užívateľovi právo na uplatnenie reklamácie a zároveň nevznikajú mu žiadne/akékoľvek nároky z vád Aplikácie a/alebo služieb prostredníctvom nej poskytovaných.

10.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v ods. 9.1. tohto článku Poskytovateľ nie je povinný vypracovať reklamačný poriadok podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10.3. V prípade, ak Aplikácia a/lebo služby prostredníctvom nej poskytované budú vykazovať nedostatky, Užívateľ sa môže obrátiť na technickú podporu Poskytovateľa prostredníctvom kontaktného e-mailu info@eblok.sk za účelom vyriešenia vzniknutého technického problému.

11. Ukončenie používania Aplikácie

11.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť používanie Aplikácie, a to odhlásením sa z jeho Konta v Aplikácii a odinštalovaním Aplikácie z jeho mobilného zariadenia.

11.2. Užívateľ berie na vedomie, že ukončením používania Aplikácie podľa ods. 9.1. tohto článku, Poskytovateľ aj naďalej bude archivovať Konto Užívateľa v Aplikácii, a to za účelom jeho opätovného sprístupnenia po opätovnej inštalácii Aplikácie Užívateľom do jeho mobilného zariadenia a prihlásenia sa do jeho Konta v Aplikácii.

11.3. Užívateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený požiadať Poskytovateľa v prípade potreby aj o vymazanie jeho Konta z databázy Aplikácie, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ. Užívateľ je v tomto prípade povinný zaslať Poskytovateľovi svoju žiadosť o vymazanie Konta z databázy Aplikácie prostredníctvom kontaktného e-mailu info@eblok.sk.

11.4. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie, a to najmä v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Aplikácie zo strany Užívateľa a/alebo v prípade, ak Užívateľ používa Aplikáciu v rozpore s týmito VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo dobrými mravmi. Poskytovateľ je taktiež oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie v prípade, ak sa rozhodne ukončiť Aplikáciu ako celok; v takomto prípade Poskytovateľ bude informovať Užívateľov o ukončení Aplikácie v primeranej dobe pred samotným jej ukončením.

11.5. Vzhľadom na spôsob ukončenia používania Aplikácie podľa ods. 10.1. tohto článku a cenu používania Aplikácie podľa čl. 7 týchto VOP, Poskytovateľ nie je povinný informovať Užívateľa o jeho práve o odstúpení od zmluvy.

12. Zodpovednosť za škodu

12.1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Užívateľovi konaním Poskytovateľa, ktoré mu vyplýva a je mu možné ho uložiť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená Užívateľovi vadou alebo prirodzenou povahou Dokladu o kúpe a z neho vyplývajúceho eBloku.

12.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Užívateľovi nefunkčnosťou Aplikácie, nedostupnosťou Konta a/alebo eBlokov uložených v Konte v Aplikácii a ani za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku situácii a udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa.

13. Alternatívne riešenie sporov

13.1. V prípade, ak Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho podnety a sťažnosti alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu prostredníctvom pošty alebo kontaktného e-mailu info@eblok.sk.

13.2. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Užívateľa podľa ods. 11.1. tohto článku odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania Užívateľom, má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia- spotrebitelskych- sporov/146987s ).

13.4. Užívateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov.soi.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Užívateľ svojou dobrovoľnou registráciou Konta v Aplikácii a ďalším používaním Aplikácie a služieb prostredníctvom nej poskytovaných potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VOP a vyjadruje s nimi svoj súhlas, čo potvrdil aj pri registrácii Konta v Aplikácii.

14.2. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, a to najmä z dôvodu zmeny obsahu a funkcionalít Aplikácie. Poskytovateľ o zmene týchto VOP informuje Užívateľov ich zverejnením v rámci Aplikácie a na internetovej stránke Poskytovateľa.

14.3. Poskytovateľ sa neriadi žiadnym Kódexom správania.

14.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 26.05.2017.